Top Cited

1
Research progress on treatment technology of tetracycline antibiotics pollution in the environment
ZHAN Haiyin, ZHOU Qixing
2021, 11(3): 571-581. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20200154
Abstract(1624) PDF(1118KB)(285)
2
Research progress on strengthening phytoremediation technologies for heavy metals contaminated soil
XU Jianfeng, WANG Lei, XIONG Ying, XI Beidou, ZHANG Lieyu, MAO Xuhui, YANG Tianxue, WU Minghong, LI Tongtong
2017, 7(3): 366-373. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2017.03.051
Abstract(1639) PDF(936KB)(1751)
3
Harmless treatment and resource utilization of kitchen waste: development status and trend
DENG Jun
2019, 9(6): 637-642. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.2019.05.300
Abstract(1200) PDF(882KB)(547)
4
Current situation for utilization and disposal and environmental management of fly ash from municipal solid waste incineration
Hao WU, Hongbo LIU, Shulei TIAN, Guilan LU, Yaqiong HAO
2021, 11(5): 1034-1040. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210083
5
Antibiotics pollution of livestock and poultry breeding in Beijing-Tianjin-Hebei region
LING Wencui, FAN Yumei, FANG Yaoyao, SUN Changhong, LIU Guizhong
2018, 8(4): 390-397. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2018.04.051
Abstract(1472) PDF(1616KB)(533)
6
Treatment ideas and technical measures of black and stinky water bodies
ZHU Yunjie, LI Guowen, ZHANG Lieyu, XU Qiujin, SONG Yonghui
2018, 8(5): 495-501. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2018.05.065
Abstract(2081) PDF(893KB)(594)
7
Research status and prospects of utilization technologies of slag from coal gasification
SHANG Xiaofu, MA Jianli, ZHANG Jian, XU Danyu, ZHANG Liangyun, ZHOU Jinqian, DUAN Xiaoyu, ZHANG Xiaomin
2017, 7(6): 712-717. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2017.06.098
8
Advances of eco-environmental remediation of mine wasteland
CHEN Wei, NING Ping, LI Huijuan, YOU Ping, ZHU Anling
2017, 7(1): 78-87. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2017.01.012
Abstract(1644) PDF(843KB)(1442)
9
Application progress of microbial agents in water remediation
TANG Wei, ZHANG Yuan, WANG Shuping, DING Sen, QIAN Chang
2019, 9(2): 151-158. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.2018.11.050
Abstract(1346) PDF(997KB)(511)
10
Research progress and prospect of ecosystem services
GUO Zongliang, LIU Yanan, ZHANG Lu, FENG Chaoyang, CHEN Yanmei
2022, 12(3): 928-936. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210192
Abstract(384) HTML(1405) PDF(539KB)(130)
11
Research progress on environmental behaviors and ecotoxicity of tetracycline antibiotics
AO Mengmeng, WEI Jian, CHEN Zhonglin, LIU Li, SONG Yonghui
2021, 11(2): 314-324. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20200096
Abstract(1961) PDF(1134KB)(343)
12
A review of influencing factors and enhanced measures for nitrogen removal of constructed wetlands
WANG Haiyan, ZHAO Yuanzhe, WANG Wenfu, DONG Weiyang, YAN Guokai, CHANG Yang
2020, 10(4): 585-597. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20190150
13
Advances in research on the occurrence, source and risk assessment of antibiotics
CHEN Yu, XU Yanan, PANG Yan
2021, 11(3): 562-570. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20200180
14
Toxic effects and mechanisms of exposure to single and mixture of mercury, cadmium, lead and arsenic
ZENG Chen, GUO Shaojuan, YANG Lixin
2018, 8(2): 221-230. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2018.02.030
Abstract(1097) PDF(982KB)(814)
15
Pollution characteristics and ecological risk assessment of heavy metals in Baiyangdian Lake
GAO Qiusheng, TIAN Ziqiang, JIAO Lixin, DING Lin, YANG Suwen, HAO Zifeng, CUI Zhidan, JIA Haibin
2019, 9(1): 66-75. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2019.01.010
Abstract(1111) PDF(2661KB)(273)
16
The bottleneck and countermeasures in the pollution control of livestock and poultry breeding in China
LI Hongna, WU Huashan, GENG Bing, ZHU Changxiong
2020, 10(2): 167-172. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20200003
17
Research progress of soil amelioration of acidified soil by soil amendments
LIU Jiaoxian, CUI Jun, LIU Hongbao, PAN Qi, HE Xiaosong
2022, 12(1): 173-184. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210119
Abstract(1243) HTML(275) PDF(797KB)(180)
18
Ideas and practice of ecological protection and restoration of mountain-river-forest-farmland-lake-grassland system in Lake Fuxian Basin
NIU Yuan, HU Xiaozhen, WANG Linjie, ZHANG Youlin, YU Hui, CAO Xunyu, HE Yongjun, YIN Jiao, JIANG Xia
2019, 9(5): 482-490. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.2019.08.010
Abstract(1013) PDF(2773KB)(445)
19
Research progress o fthe effects of extracellular polymeric substances (EPS) on wastewater treatment system
TAN Yu, FU Liya, ZHOU Jian, LI Min, WU Changyong
2021, 11(2): 307-313. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20200178
Abstract(1036) PDF(1122KB)(130)
20
Study on permeable reactive barrier technology for the remediation of polluted groundwater
WANG Hongquan
2020, 10(2): 251-259. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20190129
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:51
 • To
 • Go