The cause for abnormal water quality deterioration of Waihai of Dianchi Lake in 2017 and the countermeasures
ZHENG Binghui,PENG Jiayu,HU Xiaozhen,CHU Zhaosheng,PANG Yan,WANG Lijing,XU Xiaomei,HE Jia
Journal of Environmental Engineering Technology . 2018, (5): 465 -472 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-991X.2018.05.061